پاناسونیک

ISO ۱۴۰۰۱گواهینامه

درماه اکتبر 2012 دفتر بازرگانی پاناسونیک در خاورمیانه وآفریقا گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱که سیستم مدیریت محیط زیست است وهنوزبه ندرت در شرکتهای منطقه خاورمیانه اجرا می شود را گرفت.

گواهینامه اثبات کننده این است که سیستم مدیریت محیط زیست پاناسونیک بر اساس بهترین ها اندازه گیری شده وبا ان منطبق است.با این گواهینامه شخص ثالث دفتر بازرگانی پاناسونیک در خاورمیانه و آفریقا به واحدی معتبر برای اجرای مدیریت زیست محیطی تبدیل شده است.

جهان تلفن مرکزي نماينده مستقيم محصولات پاناسونيک در ايران
panasonic
jtmpanasonic